Centrála BA: 0948 161 393
Pobočka BB: 0948 131 990
Pobočka VY: 0915 613 616
Pobočka RS: 0948 153 363
Pobočka Svit: 0948 688 188

KRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - Diamond

Veľmi praktická každodenná dezinfekcia bez obsahu chlóru. Tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre priamu aplikáciu, na dezinfekciu plôch, predmetov a nástrojov. Prostriedok vyniká širokým spektrom účinkov (baktericidnym, fungicidnym, mykobaktericidnym, tuberkulocidnym, virucidnym) a dobou pôsobenia už od 1 minúty. Neobsahuje chlór, je príjemnej vône a odstraňuje viac ako 99,99% vitálnych foriem mikroorganizmov (baktérie, kvasinky, pliesne vrátane TBC a vírusov). Náhrada za sanytol

KRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - DiamondKRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - Diamond_1
Kód tovaru:
KD-750
EAN:
8594011501394
Výrobca:
V kartóne:
18 bal
Cena bez DPH2,59 €
Cena s DPH3,11 €
Dostupnosť:
500+ ks ihneď
10 ks ext. sklad
Množstvo
KRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - DiamondKRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750ml - Diamond_1
Popis

Veľmi praktická každodenná dezinfekcia bez obsahu chlóru, určená k běžnej dezinfekcii v celej domácnosti.

Spektrum účinku:

Baktericidná – na bakterie G+ a G-, vrátane TBC

Fungicidná – většina mikroskopických hub

Virucidná – HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C  (HBV, HCV)

- výstražné slovo: Pozor zložky zmesi k uvedeniu na etikete Nie sú štandardné vety o rizikovosti

- H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

- H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

- P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

- P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

- P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

- P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

- P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

- P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

- P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi

BIOCÍDNE VÝROBKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE! RIADTE SA POKYNMI VÝROBCU!

21000+

Produktov

1500+

Zákazníkov

Prihláste sa k odberu newslettera

 

Sledujte nás

Vážení návštevníci, pre skvalitnenie služieb používame súbory cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním. Čítať viac. Súhlasím