Centrála BA: 0948 161 393
Pobočka BB: 0948 131 990
Pobočka VY: 0915 613 616

SIFO prostriedok na čistenie odpadov -granule 500g

CL33080
Vysoko účinný alkalický čistiaci prostriedok slúžiaci na čistenie sifónov, umývadiel, výlevok, vaní, WC a kuchynských drezov. Rozpúšťa kuchynské odpady, mastné usadeniny a vlasy zachytené v sifóne.

SIFO prostriedok na čistenie odpadov -granule 500gObrázok_(1)
EAN:
858500392054
Výrobca:
V kartóne:
3 bal
Cena bez DPH2,99 €
Cena s DPH3,59 €
Dostupnosť:
100+ ks ihneď
Množstvo
Certifikáty / technické listy:
SIFO prostriedok na čistenie odpadov -granule 500gObrázok_(1)
Popis

Zloženie:
hydroxid sodný /EC 215-185-5/

Dávkovanie a použitie:
Do sifónu nasypte 50 – 100 g /1-2 uzávery/ SIFA  a nalejte  1/2 l vriacej vody. Nechajte pôsobiť 30 minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na  potrubia z hliníka, zinku alebo ich zliatin.

Upozornenie:
Rozpúšťanie SIFA je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár.
Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:
Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte uzamknuté.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/:Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou /sprchou.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Skladovanie:
Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí 0°C až +30°C.

Newsletter

Prihláste sa k odberu

21000+

Produktov

1500+

Zakazníkov